Kategorie

Výrobci

Všeobecné obchodní podmínky Enizon, s.r.o.

(dále jen "všeobecné obchodní podmínky"). Prodávajícím se ve smyslu těchto všeobecných obchodních podmínek označuje společnost Enizon, s.r.o., se sídlem Rosina 140, 013 22 Rosina, IČ: 45 566 500, DIČ: SK2023040437, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka číslo: 52998/L,
(dále jen "prodávající").

Kontakty:
e-mail: info@enizon.cz
zákaznická linka: 226 531 737, 739 951 373
poštovní adresa: Enizon, s.r.o., Rosina 140, 013 22 Rosina

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Odbor výkonu dozoru, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1, tel. č.: 041/7632 130, fax č.: 041/7632 139.

 1. Zboží je možné vybírat prohlížením katalogu na našich webových stránkách www.enizon.cz.
 2. Všechny ceny jsou smluvní. Ceny za zboží a služby a všechny poplatky jsou uváděny včetně DPH. Běžnou cenou za zboží se rozumí cena zboží bez zohlednění slev, rabatů a jiných bonusů a marketingových akcí. Všechny akce platí do vyprodání skladových zásob, pokud není uvedeno jinak
 3. Kupující potvrzuje, že byl seznámen s tím, že odesláním objednávky vzniká kupujícímu povinnost zaplatit za zboží kupní cenu. Z kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít.
 4. Při objednávce je třeba uvést následující údaje:

  a) Pokud nakupujete jako spotřebitel, tj. jako fyzická osoba, která nejedná při uzavírání smlouvy na dálku v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání, uveďte jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo a e-mail,
  b) Pokud nakupujete v souvislosti s vaší podnikatelskou činností uveďte také obchodní jméno, IČ, DIČ (pokud jste plátcem DPH) a sídlo nebo místo podnikání.

 5. Po odeslání objednávky bude na váš e-mail automaticky odesláno potvrzení o přijetí objednávky. Doručení tohoto potvrzení o přijetí objednávky ze strany prodávajícího neznamená uzavření kupní smlouvy.
 6. Po odeslání potvrzení o přijetí objednávky ověříme všechny podrobnosti objednávky včetně skladové dostupnosti zboží a pokud je to nutné, detaily objednávky s vámi dohodneme e-mailem. Následně vám e-mailem odešleme potvrzení objednávky obsahující kromě kupní ceny a ostatních detailů objednávky také předpokládaný termín dodání zboží až k vám, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy. Stejně vás budeme e-mailem informovat vždy, když si to bude vyžadovat vyřízení vaší objednávky.
 7. Prodávající je povinen dodat zboží kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Zboží však obvykle expedujeme do 2 pracovních dnů pokud je zboží skladem, nebo do 10 pracovních dnů pokud zboží není na skladě. Dodání zboží se uskutečňuje během pracovních dní od 08:00 do 17:00. O odeslání zásilky a předpokládaném dni doručení zboží vás budeme podrobně informovat e-mailem v den odeslání zásilky. Daňový doklad bude obsažen v informačním e-mailu o odeslání zásilky a také bude přiložen v písemné podobě v zásilce.
 8. Pokud není dohodnuto jinak, nese náklady spojené s odevzdáním předmětu koupě, zejména náklady měření, vážení a balení, prodávající a náklady spojené s převzetím kupující; pokud se věc odesílá na místo, které není místem plnění, nese náklady odeslání kupující.
 9. Pokud má prodávající předmět koupě odeslat na místo plnění nebo určení, platí, že věc byla odevzdána v době, kdy byla předána k přepravě, pokud nebylo dohodnuto jinak.
 10. Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba převezme všechny části objednaného zboží nebo se:

  a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
  b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
  c) zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

  V případě, že kupujícím není spotřebitel, uskutečňuje se dodání zboží jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

 11. Prodávající neodpovídá za opožděnou dodávku zboží zaviněnou udáním nesprávné adresy kupujícího. Pokud je kupující v prodlení s převzetím, může prodávající předmět koupě uložit na náklad kupujícího ve veřejném skladišti nebo u jiného uschovatele nebo jej může po upozornění prodat na účet kupujícího. Pokud jde o věc podléhající rychlé zkáze a není-li na upozornění čas, upozornění není nutné.
 12. Prodávající tímto oznamuje kupujícímu, že v souladu s příslušnými právními předpisy vztahujícími se na zpracování osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího budou poskytnuty třetím stranám uvedeným v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
 13. Při přebírání zásilky zboží od dopravce je kupující povinen s náležitou péčí zkontrolovat počet kusů zásilky (tj. balíků) a jejich vnější neporušenost. Pokud nesouhlasí počet kusů zásilky, nebo je poškozen vnější obal zásilky (tj. kartonová krabice, lepící páska nebo obalový materiál) nebo zboží, má kupující právo odmítnout převzetí zásilky. V případě, že kupující takovou zásilku převezme, je povinen všechny zjištění týkající se neúplnosti nebo poškození zásilky písemně uvést v potvrzení o převzetí zásilky a oznámit to prodávajícímu.
 14. Po převzetí zásilky zboží od dopravce je kupující povinen bez zbytečného odkladu zkontrolovat úplnost a neporušenost zboží dle příslušných dokladů (faktury nebo dodacího listu, případně návodu k obsluze, obsahového listu apod.) a zjištěné vady a nesrovnalosti ihned reklamovat u prodávajícího.
 15. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud dodavatel zboží dohodnutého ve smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo pokud ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat, není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnuté ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.
 16. Kupující (spotřebitel) je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a vyzkoušet jej způsobem obvyklým jako v běžném obchodě, což však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího v listinné podobě nebo e-mailem na adrese info@enizon.cz. Kupující může k tomuto účelu použít formulář pro odstoupení od smlouvy zveřejněn v internetovém obchodě. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, ruší se od začátku i každá doplňková smlouva související se smlouvou, od které kupující odstoupil.
 17. Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, které je používáno, poškozeno nebo nekompletní, bude prodávající oprávněn požadovat od kupujícího náhradu nákladů spojených s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu ve výši odpovídající rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od smlouvy, a kupující je povinen tyto náklady prodávajícímu uhradit.
 18. Zboží zašlete nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zpět poštou na adresu Enizon, s.r.o., Rosina 140, 013 22 Rosina. Spolu se zbožím nám pošlete vámi podepsané písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením vašeho jména a příjmení, vaší adresy, čísla a data objednávky a čísla bankovního účtu pro finanční vypořádání. Kupující je povinen doručit zboží prodávajícímu kompletní, včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, nepoužívané a pokud možno v originálním obalu. Zboží doporučujeme před odesláním vhodně zabalit a pojistit. Zásilky zaslané formou na dobírku prodávající nepřebírá.
 19. Po platném odstoupení od smlouvy prodávající vrátí kupujícímu všechny platby, které kupující prokazatelně uhradil v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží. Platby budou kupujícímu vráceny do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy bude prodávajícímu doručeno oznámení kupujícího o odstoupení od kupní smlouvy. Úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký použil kupující při své platbě. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtovány žádné další poplatky.
 20. Při odstoupení od smlouvy nese kupující náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží, jakož i náklady na vrácení zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty. Náklady spojené s vrácením zboží nelze přiměřeně vypočítat předem a předpokládaný odhad těchto nákladů se pohybuje v závislosti na velikosti a hmotnosti zboží, dopravní vzdálenosti a podle vybraného přepravce ve výši od 250,- do 4500,- Kč.
 21. Prodávající není povinen uhradit kupujícímu dodatečné náklady, pokud si kupující výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil kupující, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.
 22. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu vrátit kupujícímu všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby před tím než mu je zboží doručeno, nebo dokud kupující neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu.
 23. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

  a) prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
  b) prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,
  c) prodej zboží, který může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím,
  d) prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen.

 24. V případě, že kupující nesplní některou ze svých výše uvedených povinností týkajících se odstoupení od smlouvy, odstoupení od smlouvy není platné a účinné a prodávající není povinen vrátit všechny prokazatelné platby podle těchto obchodních podmínek kupujícímu a zároveň má nárok na úhradu nákladů spojených s odesláním zboží zpět kupujícímu.
 25. Pokud není kupující spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva, má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu.
 26. Pokud prodávající na žádost podle výše uvedeného bodu odpověděl zamítavě nebo na ni neodpověděl do 30 dnů ode dne jejího odeslání, má spotřebitel právo podat návrh na zahájení alternativního řešení spotřebitelského sporu (ARS) subjektu alternativního řešení sporů. Příslušným subjektům na alternativní řešení spotřebitelského sporu je Slovenská obchodná inšpekcia nebo jiná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu MH SR.
 27. Namísto podání návrhu na zahájení ARS podle výše uvedeného bodu, může spotřebitel využít platformu Evropské komise na rešení online sporů (RSO) podáním stížnosti na prodávajícího vyplněním online dotazníku.
 28. Body 16. až 27. těchto všeobecných obchodních podmínek výslovně neplatí pro subjekty, které nesplňují definici spotřebitele podle ustanovení § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochraně spotřebitele.
 29. Záruční podmínky prodávajícího a postup při reklamaci zboží upravuje Reklamační řád. Jako záruční list slouží doklad o koupi.
 30. Kupující bere na vědomí, že je povinen prodávajícímu poskytnout správné a pravdivé osobní údaje a také informovat prodávajícího o každé změně poskytnutých osobních údajů. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů kupujícího se nacházejí v sekci Zásady ochrany osobních údajů.
 31. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami včetně reklamačního řádu, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.
 32. Na vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, Obchodního zákoníku (v případě pokud kupujícím není spotřebitel) a ostatní související právní předpisy.
 33. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti vůči kupujícímu uzavřením kupní smlouvy. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, platně uzavřena smlouva se však řídí všeobecnými obchodními podmínkami platnými v době, kdy byla uzavřena. Povinnost písemného oznámení změny všeobecných obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.enizon.cz.