Kategorie

Výrobci

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:
  1. Společnost Enizon, s.r.o., se sídlem Rosina 140, 013 22 Rosina, IČO: 45 566 500, zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina, oddíl Sro, vložka číslo: 52998/L (dále jen "Provozovatel"),
  2. Osobními údaji jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies.
 2. Provozovatel internetového obchodu www.enizon.cz jako správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Účastníka (jako je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.
 3. Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy zejména:
  1. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů,
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "nařízení").
 4. Účastník je fyzickou osobou, která nakupuje od Provozovatele zboží nebo používá jeho webové stránky.
 5. Provozovatel je právnická osoba, která provozuje tento internetový obchod za účelem prodeje zboží a služeb účastníkovi. V souvislosti s výše uvedeným dochází k zpracovávání Osobních údajů:
  1. v rozsahu, v jakém byly poskytnuty v souvislosti s objednávkou produktů a/nebo služeb Provozovatele, resp. v rámci jednání o uzavření smlouvy s Provozovatelem, jakož i v souvislosti s uzavřenou smlouvou,
  2. za účelem/účely uvedenými níže v čl. II.na právních základech tam uvedených.
 6. Provozovatel zpracovává Osobní údaje pro následující účely:
  1. plnění smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb:
   1. osobní údaje budou zpracovány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem, a to za účelem uzavření smlouvy, jakož i během trvání smluvního vztahu;
   2. zasílání dotazníků spokojenosti: zasílání dotazníků spokojenosti za účelem zkvalitnění poskytovaných služeb zákazníkům v návaznosti na vytvořenou objednávku, rezervaci nebo přímý prodej. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
   3. marketingové akce: pro účely splnění marketingové akce, vyhodnocení, ukončení, doručení případné výhry, atd. Doba zpracování: po dobu marketingové akce.
  2. dodržení právního závazku (zejména účetního, daňového a archivačního, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudem, apod.):
   1. daňový doklad bude uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Zb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje dále zpracovány a uchovány po dobu 10 let od roku následujícího po roce, ve kterém došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Účastníkem;
   2. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu: Provozovatel je oprávněn zpracovávat základní osobní, identifikační a kontaktní údaje účastníka, údaje o zboží a údaje z komunikace mezi zákazníkem po dobu 4 let ode dne uplynutí záruční doby na zboží.
  3. oprávněné zájmy Provozovatele, ochrana práv a právem chráněných zájmů Provozovatele:
   1. účinná ochrana práv provozovatele v případě sporu. Doba zpracování se zde stanovuje na 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je spor veden;
   2. oprávněným zájmům Provozovatele je dále zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek a individuálních nabídek) v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Zb., O některých službách informační společnosti a v souladu s bodem 47 Nařízení, pokud Provozovatel získal podrobnosti elektronického kontaktu v souvislosti s prodejem zboží a služeb Účastníkovi.
  4. marketingové a obchodní nabídky služeb Provozovatele:
   1. plošné zasílání obchodních nabídek produktů a služeb: zasílání obecných reklamních sdělení bez cílení na konkrétní skupinu adresátů. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
   2. individuální nabídka: zasílání reklamních sdělení po zhodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě. Provozovatel neprovádí profilování v souladu s čl. 22 Nařízení, protože nejde o automatizované zpracování, ale manuální tvorbu individuálních nabídek. Doba zpracování osobních údajů je v tomto případě 3 roky;
   3. cookies: krátké textové soubory generované webovým serverem a ukládány v počítači prostřednictvím prohlížeče. Rozlišují se dva typy. V první řadě jsou to cookies nezbytné pro zajištění fungování a analýzu webu (uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím elektronické komunikační sítě, s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas) (dále jen "Technické cookies"). Dále jde o cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě (dále jen "reklamní a marketingové cookies"). S použitím druhého typu cookies musí Účastník vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky. Bližší informace a podmínky jsou uvedeny v čl. V těchto zásad.
 7. Pro účely re-marketingu jsou předávány cookies jiným provozovatelem pouze v případě, že u nich byl udělen souhlas k tomuto účelu, a to s expirační dobou maximálně 540 dní. Pokud dojde k odebrání souhlasu s reklamními cookies, není technicky možné již jednou odevzdanou cookies u zpracovatele ihned odstranit. K odstranění cookies u zpracovatele dojde automaticky po uplynutí expirační doby. Okamžitým řešením pro zamezení re-marketingových aktivit zpracovatelem je smazání cookies z prohlížeče.
 8. Právní základ zpracování osobních údajů:
  1. Plnění smlouvy - v případě objednání zboží a zřízení uživatelského konta nebo v případě účasti ve spotřebitelské soutěži.
  2. Souhlas - zejména ve spojitosti se zasíláním obchodních sdělení o novinkách a aktuálních nabídkách, či při jiných formách marketingu, v případě zasílání komunikace o pracovních místech nebo při zařazení uchazečů do databáze kandidátů. Každý udělený souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat, což však nemá vliv na zákonnost zpracování před jeho odvoláním.
  3. Plnění zákonných povinností - při uchování dat v účetnictví nebo při zpřístupnění údajů státním a jiným orgánům, které vykonávají dohled nad činností provozovatele nebo které řeší spory, či provádění rozhodnutí.
  4. Oprávněný zájem - při zlepšování a personalizaci našich služeb, některých marketingových činnostech, zda v souvislosti s bezpečností a ochranou práv. V těchto případech provozovatel vždy posoudí, zda zpracovávání nebude představovat nepřiměřený zásah do práv účastníka.
 9. Pokud Účastník neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.
 10. Po uplynutí lhůt uvedených v článku II. Provozovatel Osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.
 11. Účastník je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých Osobních údajů je zodpovědný Účastník. Provozovatel za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.
 12. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.
 13. Provozovatel je oprávněn předat osobní údaje Účastníka třetím osobám, a to za následujícími účely: dokončení objednávkového procesu, doručení zboží, zasílání obchodních sdělení, hodnocení spokojenosti zákazníka, služby zákaznické podpory, vyřizování reklamací, registrace nového zákazníka.
 14. Osobní údaje jsou a budou zpracovány v elektronické podobě neautomatizovaným způsobem.
 15. Provozovatel nezamýšlí přenést jakékoli osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizace.
 16. Provozovatel při zpracovávání osobních údajů nevyužívá automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 Zákona.
 17. Práva Účastníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:
  1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
  2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
  3. na vymazání poskytnutých Osobních údajů (právo "na zapomenutí");
  4. na omezení zpracování Osobních údajů;
  5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů;
  6. právo na přenos osobních údajů na jiného provozovatele;
  7. právo namítat proti zpracování osobních údajů;
  8. právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 18. Účastník může svá práva podle odst. 1 tohoto článku uplatnit formou žádosti na adrese info@enizon.cz.
 19. V případě, že by se Účastník domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména pokud jsou Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na adresu info@enizon.cz,
  2. namítat proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na adresu info@enizon.cz, aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací Osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Účastníka. Pokud nevyhoví Provozovatel námitce, má Účastník právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Účastníka obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 20. Pokud uplatní Účastník kterékoli právo podle tohoto článku, je Provozovatel povinen odpovědět do 30 dnů od doručení žádosti Účastníkem Provozovateli.
 21. Přijetí žádosti o uplatnění práva z článku IV odst. 1) písm. a) a f) je možné pouze prostřednictvím zprávy se zaručeným elektronickým podpisem Účastníka nebo dopisem s úředně ověřeným podpisem na adresu sídla Provozovatele. Součástí žádosti je třeba uvést e-mailovou adresu, na kterou bude následně zaslán ověřovací e-mail k potvrzení totožnosti žadatele.
 22. Pokud Účastník uplatní některé z práv z článku IV. odst.1, má Provozovatel právo žádat prokázání totožnosti Účastníka. Žádost o přístup k osobním údajům tak musí být zaslána z e-mailové adresy žadatele. Pokud bude žádost podána jinou formou, či z jiné e-mailové adresy, má Provozovatel právo požadovat dodatečné ověření formou odpovědi na ověřovací e-mail. V případě, kdy žadatel neprokáže svou totožnost do 14 dnů od zaslání ověřovacího e-mailu, nebude jeho žádost na uplatnění práv z článku IV. odst. 1 přijata a tedy ani vybavena.
 23. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a neodůvodněné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.
 24. Provozovatel osobní údaje neposkytuje, nezpřístupňuje ani nezveřejňuje, tyto však může sdílet s poskytovateli služeb třetích stran. Údaje jsou sdíleny pouze v rozsahu nezbytném pro prodej a poskytnutí služby v souladu s obchodními podmínkami. Údaje jsou sdíleny při:
  1. Provádění nákupů, přičemž údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu:
   1. Mailchimp - The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
  2. Přepravě, přičemž údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu:
   1. General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča
   2. PaletExpress, s.r.o., Moyzesova 7883/39, 960 01 Zvolen
   3. Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
  3. Provozu, vylepšování a údržbě webstránek: osobní údaje mají v případě potřeby v nezbytném rozsahu k dispozici i dodavatelé, kteří poskytují provozovateli služby související s tvorbou a správou webstránek, přičemž údaje mohou být poskytnuty:
   1. -
  4. Poskytování reklam a analýze údajů z nich, přičemž údaje mohou být poskytnuty v nezbytném rozsahu:
   1. Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   2. Google AdWords - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko
   3. Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko
 25. Cookies
  1. Technické cookies provozovatel používá pro řádné fungování webstránky, přičemž souhlas s jejich použitím od účastníka se nevyžaduje.
  2. Reklamní a marketingové cookies provozovatel používá za účelem zobrazení obsahu podle předchozích preferencí účastníka a za účelem zobrazování reklamy podle zájmů účastníka, přičemž reklamní a marketingové cookies provozovatel ukládá pouze na základě souhlasu účastníka.
  3. Účastník je oprávněn cookies odmítnout nebo vymazat, přičemž Provozovatel upozorňuje, že takový úkon může způsobit částečnou nebo úplnou nefunkčnost webstránky www.enizon.cz.
  4. Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie jsou dostupné na následujících webových stránkách:
   1. Chrome
   2. Firefox
   3. Internet Explorer
   4. Safari
 26. Všechny právní vztahy vznikající při zpracovávání Osobních údajů se řídí právním řádem Slovenské republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné slovenské soudy.
 27. Účastník má právo obrátit se na Úrad na ochranu osobných údajov.
 28. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 1.2.2020.